140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ДОКУМЕНТИ

 

УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА 2023/2024

 

МЕРКИ ЗАПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

  

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ПО ПРОБЛЕМИТЕНА ЗАСТРАШЕНИТЕ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПУДУ ЧАСТ 1, ПУДУ ЧАСТ 2, ПУДУ ЧАСТ 3

УУП 5 г. -ЦДО, УУП 5 и 6 г. - ПДО, УУП 6 г. - ПДО,

УУП 1 А КЛАС, УУП 1 Б КЛАС, УУП 1 В КЛАС, УУП 1 Г КЛАС,

УУП 2 А КЛАС, УУП 2 Б КЛАС, УУП 2 В КЛАС, УУП 2 Г КЛАС,

УУП 3 А КЛАС, УУП 3 Б КЛАС, УУП 3 В КЛАС, УУП 3 Г КЛАС,

УУП 4 А КЛАС, УУП 4 Б КЛАС, УУП 4 В КЛАС,

УУП 5 А КЛАС, УУП 5 Б КЛАС, УУП 5 В КЛАС,

УУП 6 А КЛАС, УУП 6 Б КЛАС, УУП 6 В КЛАС,

УУП 7 А КЛАС, УУП 7 Б КЛАС, УУП 7 В КЛАС,

УУП 8 А-БТ, УУП 8 Б-БТ, УУП 8 В-ГД, УУП 8 Г-ГД, УУП8 Г-МТ,

УУП 9 А-БТ, УУП 9 Б -ГД, УУП 9 В-ГД, УУП 9 В-МТ,

УУП 10 А-БТ, УУП 10 Б-ГД,

УУП 11 А-БТ, УУП 11 Б-ГД,

УУП 12 А-БТ, УУП 12 Б - ПРОФИЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

 

 

2022/2023 ГОДИНА

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023

 

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"

 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023

 

ЗАПОВЕД СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ НА 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗАСТРАШЕНИТЕ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО-ЧАСТ1pdf

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЧАСТ 2.pdf

 ПРОГРАМНА-СИСТЕМА ПГУ 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"

ОТЧЕТ НА ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ 

I КЛАС

 II КЛАС

III КЛАС

 IV КЛАС

V КЛАС

VI КЛАС

VII КЛАС

VIII КЛАС - ПРОФЕСИЯ "ТАНЦЬОР" - БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ И МОДЕРЕН ТАНЦ И ПРОФЕСИЯ "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН"

IX КЛАС - ПРОФЕСИЯ "ТАНЦЬОР" - БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ И ПРОФЕСИЯ "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН"

 Х КЛАС - ПРОФЕСИЯ "ТАНЦЬОР" - БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ И ПРОФЕСИЯ "ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН"

 XI КЛАС - ПРОФЕСИЯ "ТАНЦЬОР" - БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ И ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

 XII КЛАС - ПРОФЕСИЯ "ТАНЦЬОР" - БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ И ПРОФИЛ "ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО"

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 140. СУ ЗА ПЕРИОДА 2020/2024 г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ ОТ VIII ДО XII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ ОТ V ДО VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ ОТ ПК ДО IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID 19 В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"-2021-2022 г.

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ -2021-2022 г.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН - 2021-2022 г.

 ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" - 2021-2022 г. 

  ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В 140. СУ "ИВАН БООРОВ" - 2021-2022 г.

 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В 140. СУ "ИВАН БООРОВ"- 2021-2022 

 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ - 2021-2022 г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"-2021-2022 г.

 ЗАПОВЕД СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"-2021-2022 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ В 140. СУ ИВАН БОГОРОВ"-2021-2022 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2021-2022  


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2020/2021 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 140. СУ ЗА ПЕРИОДА 2020/2024

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ  

 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 ПРОГРАМА ГЦОУД

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 140. СУ ,,ИВАН БОГОРОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19  

ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НАУЧИЛИЩЕ 

 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

 АРХИВ 

Прикачени документи

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 20212022 г.
Спортни дейности по ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО 2019 г.
Заповед за утвърждаване формите на обучение през учебната 2019/2020 г.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно–възпитателния процес 2019 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019 г.
План за повишаване на качеството и мерки
Правилник за устройството и дейността на училището
Учебни планове 19/20
Годишен план 2019
Спортни дейности по ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО 2018 г.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно–възпитателния процес 2018 г.
Училищна програма за разкриване на занимания по интереси 2018 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2018 г.
План за повишаване качеството на образование 2018 г.
одишен план на училището 2018 г.
Заповед за утвърждаване формите на обучение през учебната 2018/2019 г.
Училищен учебен план 2018 г.
Правилник за дейността на училището
Стратегия
Спортни дейности по ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно–възпитателния процес
Предложения за занимания по интереси
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Мерки за повишаване качеството на образование
Годишен план на училището
Заповед за утвърждаване формите на обучение през учебната 2017/2018 г.
Училищен учебен план 2014-2015 г.
Училищен учебен план 2015-2016 г.
Училищен учебен план 2016-2017 г.
Училищен учебен план 2017-2018 г.
Правилник за устройството и дейността на училището
Стратегия