140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ДОКУМЕНТИ

 УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2020/2021 


ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 140. СУ ЗА ПЕРИОДА 2020/2024


СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ  


 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ


 ПРОГРАМА ГЦОУД


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 140. СУ ,,ИВАН БОГОРОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19  


ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НАУЧИЛИЩЕ 


 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ


ЕТИЧЕН КОДЕКС


ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧЛИЩЕТО


 АРХИВ 

Прикачени документи

Спортни дейности по ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО 2019 г.
Заповед за утвърждаване формите на обучение през учебната 2019/2020 г.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно–възпитателния процес 2019 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019 г.
План за повишаване на качеството и мерки
Правилник за устройството и дейността на училището
Учебни планове 19/20
Годишен план 2019
Спортни дейности по ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО 2018 г.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно–възпитателния процес 2018 г.
Училищна програма за разкриване на занимания по интереси 2018 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2018 г.
План за повишаване качеството на образование 2018 г.
одишен план на училището 2018 г.
Заповед за утвърждаване формите на обучение през учебната 2018/2019 г.
Училищен учебен план 2018 г.
Правилник за дейността на училището
Стратегия
Спортни дейности по ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно–възпитателния процес
Предложения за занимания по интереси
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Мерки за повишаване качеството на образование
Годишен план на училището
Заповед за утвърждаване формите на обучение през учебната 2017/2018 г.
Училищен учебен план 2014-2015 г.
Училищен учебен план 2015-2016 г.
Училищен учебен план 2016-2017 г.
Училищен учебен план 2017-2018 г.
Правилник за устройството и дейността на училището
Стратегия