140. СУ Иван Богоров - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Прием след завършено основно образование за учебната 2020/2021

 

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящата от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г. дейност на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, и спазване на посочения срок за подаване на документи за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, ви информираме за сроковете и дейността на Комисията. 

 

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗАПЪЛНИ ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ!

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ!

 Списък с необходимите учебници за 20-21 уч. година VIII клас

СПИСЪК С НЕОБХОДИМИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА VIII КЛАС НА УЧЕБНАТА 20/21 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ОСМИ КЛАС: 

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ОТ 140. СУ „ИВАН БОГОРОВ“
 2. ОРИГИНАЛ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
 3. ОРИГИНАЛ НА МЕДИЦИНСКОТО УДОСТОВЕРЕНИЕ
 4. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
 5. КОПИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ

Първи етап на класиране, прием на ученици в VIII клас

Изх. № РУО1- 17923 / 10.07.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомявам за следното:
1. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.
2. Напомням, че съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.
Възможно е да поискате и други документи, които следва да бъдат представени допълнително в съобразен със ситуацията срок и формат.
3. На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици, както и за организацията, която сте създали за работа на училищната комисия по приемане на документи и записване на ученици.
4. Списъците на класираните в повереното Ви училище ще получите през електронната платформа. Допълнително ще бъдат дадени указания за това.

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД

Дейности по прием на ученици в VIII класРЕЗУЛТАТИ ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ 2020РЕЗУЛТАТИ ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ 2020 г.

Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от НВО в VII клас

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОВЕЛИ НВО В VII КЛАС

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, ще се осъществи на 29 и 30 юни и 1 юли 2020 г., както следва:

 • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“, № 1 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;
 • Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“, № 46 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Моля да създадете необходимата организация, като уведомите желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи ученици за датите, времето и мястото, където могат да го направят.

При запознаването с изпитните работи на учениците от VII клас е необходимо да се спазват изискванията на Министерство на здравеопазването.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ ЗА КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ ЗА ПРОФЕСИЯ "ТАНЦЬОР" В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ" ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

КРИТЕРИИ за оценяване на практически изпит по „Български танци “ за кандидат-гимназисти за професия „Танцьор“ за учебната 2020/2021 г.

 

Линк за електронно заявление за учестие в практически изпит по "Български танци"за кандидат-гимназисти за професия "Танцьор" в 140. СУ "Иван Богоров": https://docs.google.com/forms/d/1Z4fr5r_4hdCNTywadUrHEe7OqpErJAN6gLj_ptKbwjk/edit?fbclid=IwAR13M2ErU9DWTtowyUubI83yZeLqUginkLUk-jb6TP1TQFFqsg77ItxVMsA

 

ИЗТЕГЛЕН ВАРИАНТ 2 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"

 

140. СУ "Иван Богоров" - училище за провеждане на изпит проверка на способностите по Изобразително изкуство на 22.06.2020 г. - за повече информация кликнете на текста. Начален час на изпита - 9:00 часа. Материалите за работа са по избор! Глина или листовете се осигуряват от нас. 

1. Професия "Танцьор" - балообразуване - 1 Математика + 3 БЕЛ оценките от НВО и оценката по История и цивилизации и Музика от свидетелството за основно образование. 

2. Професия "Графичен дизайнер" - балообразуване - 1 Математика + 1 БЕЛ оценките от НВО и 2 х проверка на способностите по Изобразително изкуство плюс оценката по Изобразително изкуство и Информационни технологии от свидетелството за основно образование.

При кандидатстване за профеионални пралелки задължително се сканира медицинско удостоверение, издадено от личен лекар.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ, ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОНЛАЙН РОДИТЕЛСКА СРЕЩА!

ЗА ЦЕЛАТ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОСЛЕДВАТЕ ТЕКСТА ЗА ФОРМУЛЯРА В ОРАНЖЕВО, ЗА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ!

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН РОДИТЕЛСКА СРЕЩА, СВЪРЗАНА С ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ОЧАКВАМЕ ВИ НА 14 МАЙ ОТ 18:30 часа В ПЛАТФОРМАТА ZOOM!БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПРОЯВЕНИЯ ИНТЕРЕС!

План-прием в 140. СУ

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШВАЩИ СЕДМИ КЛАС, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че определената със заповед на началника на РУО – София-град Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи в определените в Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове – от 04.05.2020 г. (понеделник) до 21.05.2020 г. (четвъртък) в условията на извънредно положение, както следва:

          I. Ученици по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Подаването на заявление и на необходимите документи за насочване на учениците се извършва по Ваш избор чрез:

 1. Училището, в което към момента ученикът се обучава, при съдействие от страна на директора на училището за попълване на заявлението и окомплектоване на необходимите документи, които сканирани се изпращат от директора на училището чрез Системата за сигурно електронно връчване в РУО – София-град.
 2. Изпращане на целия пакет от документи /заявление и необходимите документи/ от Вас чрез куриер на адрес: 1303, гр. София, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая № 401, Регионално управление на образованието – София-град.

За входящия номер, с който са заведени документите, ще бъдете писмено уведомени от РУО – София-град.

Представят се следните документи:

– заявление с подредени желания до председателя на Комисията за насочване (в заявлението се посочва задължително телефон за връзка с родител).;

– копие на протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването на учениците се извършва по Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование и по Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката. При попълване на заявлението и подреждане на желанията следва да се има предвид, че учениците се насочват съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения. Комисията си запазва правото да изисква и допълнителни документи за уточняване на тежестта на заболяването.

Броят на посочените в заявлението желания зависи от Вас. Всеки отделен ред е отделно желание. Препоръчва се да бъдат не по-малко от три. Обръщам внимание, че при попълване на заявлението, при избор от Списъка на специалностите по професии, следва да изписвате в последователност номера на специалността, името на специалността и името на училището.

За консултации относно попълване на заявлението с подредени желания и за отговор на въпроси, за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семействаможете да се обръщате:

 1. Към Силвия Пеева – председател на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, служебен телефон 02/9356093 и към инж. Златка Иванова – заместник-председател на Комисията, служебен телефон 02/9356072.
 2. Писмено – на електронна поща docs@edusofia.bg.

 II. Ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател за първи учебен срок по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, които ще получат удостоверение за завършен VII клас.

 1. Заявленията с подредени желания се подават от Вас, а при необходимост от съдействие – и от директорите на училища, в които в момента се обучават учениците, на електрона поща на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град (РЦПППО – София-град)  – rcsf.re@gmail.com,
 2. Останалата част от необходимите документи се изпраща от Вас чрез куриер или с препоръчана поща на адрес: 1574 гр. София, жк Слатина, ул. Владово № 1, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град.

За входящия номер, с който са заведени документите, ще бъдете писмено уведомени от РЦПППО – София-град.

             Представят се следните документи:

– две заявления с подредени желания (до председателя на Комисията за насочване и до директора на РЦПППО – София-град, като в заявленията се посочва задължително телефон за връзка с родител);

– оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

–  копие на документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

– копие на протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

     Комисията НЕ НАСОЧВА  ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и съответно се оценяват с количествен показател!

За консултации относно попълване на заявленията с подредени желания и за отговор на въпроси, за  ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател за първи учебен срок по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, можете да се обръщате:

 1. Към специалистите от РЦПППО – София-град, членове на Комисията, на телефон 0877183129 (за времето от 08:30 ч. до 17:00 ч., в работни дни).
 2. Силвия Пеева – председател на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, служебен телефон 02/9356093 и към инж. Златка Иванова – заместник-председател на Комисията, служебен телефон 02/9356072.
 3. Писмено – на електронна поща docs@edusofia.bg.

При спазване на изискванията на нормативната уредба в системата на училищното образование, до 03.05.2020 г. в рубриката „Изпити и прием на ученици“, на сайта на РУО – София-град ще бъде публикуван утвърдения държавен план-прием за прием на ученици в осми клас в неспециализираните училища на територията на област София-град за учебната 2020/2021 г., Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование, Списък на заболявания за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

При отмяна на извънредното положение Комисията, в рамките на определения срок  до 21.05.2020 г., ще приема документи на ученици в сградата на РУО – София-град – ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая № 406, съобразно допълнително обявен на сайта на институцията График.

В изпълнение на заповед № РД 09-706/31.03.2020 г. /Приложение 2/ на министъра на образованието и науката за утвърждаване на организация на дейностите по приемане на ученици в осми клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г., резултати от насочването на учениците ще бъдат обявени до 22.06.2020 г. в сградата на РУО – София-град /етаж IV/

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД