140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

КОНСУЛТАЦИИ ОТ УЧИТЕЛИ

КОНСУЛТАЦИИ ОТ УЧИТЕЛИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 Име и фамилия на учител                                                                                                                                                                                             

 

Име и фамилия на учител:  Ден: Час: Кабинет 
РЪКОВОДСТВО НА 140. СУ „ИВАН БОГОРОВ“:      
Мая Зафирова – директор - компютърно моделиране   Сряда  13:30   207
Цеца Гергинова – заместник-директор учебна дейност, начален учител  TsETsAGERGINOVA@140su.com                                              Вторник  13:30   209
Марио Гергинов – заместник-директор учебно-творческата дейност, хореограф mariogerginov_zdut@140su.com                                Вторник   14:45  Хореографска зала 4
Георги Гаров - заместник-директор учебно-творческа дейност, хореограф georgigarov@140su.com                                                          Понеделник   14:45   Хореографска зала 4
Елица Пандурска – заместник-директор учебна дейност ELITsAPANDURSKA@140su.com                                                                      Сряда    13:30    207
Виолета Илиева – РНИКТ, информационни технологии VIOLETAILIEVA@140su.com                                                                    Понеделник   14:45  407
       
ГЛАВНИ УЧИТЕЛИ:      
       
Анита Стоянова ANITASTOYaNOVA@140su.com                                                                                                                                           Четвъртък   07:45   202
Константин Поборников – KONSTANTINPOBORNIKOV@140su.com                                                                                                          Понеделник   14:30  210
       
       
МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:      
       
Анита-Десислава Андреева – български език и литература ANITA-DESISLAVAANDREEVA@140su.com                                                          Понеделник 14:30   208
Ивана Русева – български език и литература IVANARUSEVA@140su.com                                                                                                   Понеделник   14:45  303
Шенай Шкодрова– български език и литература shenayshkodrova@140su.com                                                                                             Понеделник  14:45   406
Натали Стефанова - български език и литература natalistefanova@140su.com    Понеделник   14:45   306
Теодора Арсова– български език и литература teodoraarsova@140su.com   Понеделник  14:45  304
       
МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:      
       
Константин Поборников – английски език KONSTANTINPOBORNIKOV@140su.com   Понеделник   14:30 210 
Наталия Шулева - английски език nataliyashuleva@140su.com   Вторник   14:45   207
Явор Зарков - английски език YaVORZARKOV@140su.com   Вторник 14:30  309 
Яна Цветкова - ангийлски език yanaae@140su.com   Вторник  14:45 408
       
МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ:      
       
Диана Ваклинова – математика, информационни технологии DIANAVAKLINOVA@140su.com   Понеделник   14:45  405
Иванка Тодорова – математика  ivankatodorova@140su.com   Понеделник  14:30  410
Валентин Гочев– математика valentingochev@140su.com   Понеделник   14:45  304
Стелина Иванова - математика stelinaivanova@140su.com   Вторник 14:45    
Ралица Йорданова - Информационни технологии ralitsayordanova@140su.com   Четвъртък 14:45  412 
Христо Птухин – технологии и предприемачество и информационни технологии HRISTOPTUHIN@140su.com  Четвъртък 14:45   Кабинет по ТиП
Благовеста  Георгиева- Информационни технологии blagovestageorgieva@140su.com Сряда 14:45  412
       
МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:      
       
Сийка Величкова – философски цикъл SIYKAKOLEVA-VELIChKOVA@140su.com   Петък 14:30   
Емине Иланска-Ибрахим - история и цивилизации, география и икономика emineilanska@140su.com  Вторник 14:45   
Ирена Табакова - история и цивилизации irenatabakova@140su.com   Понеделник 14:45   404
       
 МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПРИРОДНИ НАУКИ:      
       
Анифе Ашимова– химия и опазване на околната среда ANIFEAShIMOVA@140su.com   Сряда  14:45   401
Анифе Ашимова– биология и здравно образование ANIFEAShIMOVA@140su.com   Вторник   14:45  401 
 Диана Кралева – човекът и природата и физика и астрономия DIANAKRALEVA@140su.com   Вторник  14:30   
 МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ИЗКУСТВА:      
       
Антонио Петров – изобразително изкуство ANTONIOPETROV@140su.com   Четвъртък 14:45   
Камелия Маркова – изобразително изкуство KAMELIAMARKOVA@140su.com   Сряда  14:45    
Елена Минцева – изобразително изкуство ELENAMINTsEVA@140su.com   Вторник   14:30  
Мария Бонкова – изобразително изкуство mariabonkova@140su.com  Сряда 14:45   
Крум Моралиев - хореограф krummoraliev@140su.com   Вторник 14:45   
Верка Божкова - хореограф verkabozhkova@140su.com   Сряда 14:45   
Мария Шангова - хореограф mariyashangova@140su.com   Петък 16:00   
Ани Ганчева - хореограф anigancheva@140su.com   Петък 14:45  
Мариана Гарова - хореограф mariyanagarov@140su.com    Четвъртък  14:45  
Веселин Маргаритов – хореография VESELINMARGARITOV@140su.com   Сряда 14:45   
Мирослав Стефанов - хореограф miroslavstefanov@140su.com       
Ивета Георгиева – хореограф модерен танц ivetageorgieva@140su.com   Понеделник  14:45   
Радослав Новаков - хореография RADOSLAVNOVAKOV@140su.com   Вторник  14:45   
       
Пламенка Златева - музика plamenkazlateva@140su.com      
Полина Димитрова - музика  polinadimitrova@140su.com   Вторник 14:30   
       
МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ:       
       
Костадин Джупанов – физическо възпитание и спорт KOSTADINDZhUPANOV@140su.com   Понеделник 14:45    
Радка Михайлова – физическо възпитание и спорт RADKAMIHAYLOVA@140su.com   Сряда 14:45   
Ивелина Стаменова - физическо възпитание и спорт ivelinastamenova@140su.com   Четвъртък 14:45   
       
 НАЧАЛЕН ЕТАП      
       
ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС 5 ГОДИШНИ:      
       
Гергана Тодорова GERGANATODOROVA@140su.com       
Ирина Евгениева IRINAEVGENIEVA@140su.com      
       
ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС 6 ГОДИШНИ:      
       
Десислава Иванова - ПГ 5 и 6 г.      
       
I КЛАС:      
       
Красимира Ангелова – класен ръководител I „А“ krasimiraangelova@140su.com   Понеделник 07:45   104
Живка Боянова – ГЦОУД I „А“ zhivkaboyanova@140su.com       
Юлияна Димитрова -  класен ръководител I „Б“ yuliyanapanova-dimitrova@140su.com   Понеделник  07:45  105
Мария Симеонова - ГЦОУД  I „Б“ mariyasimeonova@140su.com       
Екатерина Цанова - класен ръководител I „В“ ekaterinatsanova@140su.com  Четвъртък 07:45   106
ГЦОУД  I „В“      
Людмила  Атанасова - класен ръководител I „Г“  Петък  07:45   107
Станислава Станева - ГЦОУД  I „Г“      
       
 II КЛАС:      
       
Маргарита Кърцелянска - класен ръководител и ГЦОУД II „А“ margaritakartselyanska@140su.com  Понеделник 07:45  201 
Анита Стоянова- класен ръководител II „Б“ и ГЦОУД II „А“  anitastoyanova@140su.com   Четвъртък 07:45   202
Сийка Величкова - ГЦОУД II „Б“ siykakoleva-velichkova@140su.com       
Розалия Първанова - класен ръководител II „В“ rozaliaparvanova@140su.com   Четвъртък  07:45   203
Корнелия Миткова - korneliyamitkova@140su.com ГЦОУД II "В"      
Събинка Добрева – класен ръководител II „Г“ SABINKADOBREVA@140su.com   Четвъртък 07:45  209 
Радослава Кръстева - ГЦОУД II „Г“ RADOSLAVATODOROVA@140su.com