140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

СПИСЪК НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ 140. СУ "ИВАН БОГОРОВ"

 Наредба за административното обслужване

Наредба за Административния регистър

Административнопроцесуален кодекс

Протокол и заявление за предоставяне на административни услуги

Заявление за достъп до информация

  • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
  • Издаване на удостоверение за завършена подготвителна група...1,2,3 клас.....
  • Издаване на дубликати на документи за завършен клас, етап или степен
  • Издаване на сл. бележка за резултати от положени изпити за проверка на способности
  • Издаване на сл. бележка за подадено заявление за ДЗИ
  • Издаване на сл. бележка за допускане ДЗИ
  • Издаване на диплома за средно образование
  • Издаване на удостоверение за проф. обучение и свидетелство за ПК
  • Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование
  • Издаване на европейско приложение за професионална квалификация