140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Изисквания към кандидатите :

1. Да са български граждани с постоянно пребиваване в страната.
2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците.
3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание “уволнение”, освен ако наказанието е заличено.

4. Да притежават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г., и професионална квалификация “учител” или “педагог” съгласно приложението към Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността “учител” или “възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност.

Необходими документи:

1. Заявление до Директора на 140. СУ "Иван Богоров" за допускане до събеседване - ПО ОБРАЗЕЦ - НАТИСНИ ТУК
2. Професионална автобиография.
3. Копие от диплома за завършено висше образование, от документ за придобита професионална квалификация „учител”/„педагог” или за педагогическа правоспособност съгласно приложението към Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. съобразно длъжността, за която се кандидатства.

4. Други документи, доказващи професионален опит (ако кандидатът притежава такива): 
 - документ за присъдена професионално-квалификационна степен;
 - документ, удостоверяващ владеенето чужд език;

- референции;

- и други.

 

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ  БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА ВИД ОБЯВА Краен срок за подаване документи ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО:
1  Хореограф-по заместване  2

не е активна

 

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

2

Учител Биология и здравно образование  и Химия и опазване околната среда

  1   не е активна    електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

3

Учител по История и цивилизации 

1  не е активна   електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

 Учител  по История и цивилизации/География и икономика  1  не е активна     електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

5 Ресурсен учител 1 не е активна   електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

6  Общ работник  не е активна  

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ   

7 Учител по Английски език 1 не е активна   

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

Технически секретар  1 не е активна  

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ   

9  Касиер-домакин   не е активна  

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

10  Хигиенист  не е активна  

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

 11  Логопед  1 не е активна  

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

 12 Ресурсен учител  0,5  не е активна  

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ