140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Изисквания към кандидатите :

1. Да са български граждани с постоянно пребиваване в страната.
2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците.
3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание “уволнение”, освен ако наказанието е заличено.

4. Да притежават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г., и професионална квалификация “учител” или “педагог” съгласно приложението към Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността “учител” или “възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност.

Необходими документи:

1. Заявление до Директора на 140. СУ "Иван Богоров" за допускане до събеседване -ПО ОБРАЗЕЦ-НАТИСНИ ТУК
2. Професионална автобиография.
3. Копие от диплома за завършено висше образование, от документ за придобита професионална квалификация „учител”/„педагог” или за педагогическа правоспособност съгласно приложението към Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. съобразно длъжността, за която се кандидатства.

4. Други документи, доказващи професионален опит (ако кандидатът притежава такива): 
 - документ за присъдена професионално-квалификационна степен;
 - документ, удостоверяващ владеенето чужд език;

- референции;

- и други.

 

 

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ 

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА

Краен срок за подаване документи)

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО:

1

2

3

4

5

1

Технически секретар

изтекла

1 щат

23.09.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

2

Касиер-домакин

изтекла

1 щат

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

3

Хигиенист

4 щат

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

4

Логопед

активна

1 щат

04.10.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

5

Ерготерапевт

изтекла

1 щат

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

6

Ресурсен учител

изтекла

2 щата

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

7

Училищен психолог по заместване

изтекла

0,5 щат

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

8

Учител по БЕЛ ПГЕ и ГЕ

изтекла

1 щат

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

9

Учител по математика ПГЕ и ГЕ

 

 

2 щата

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

10

Учител по ИТ по заместване

изтекла

1 щат

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

11

Учител по ХООС и Ч.П.

изтекла

1 щат

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

12

Учител по АЕ ПГЕ и ГЕ и

Учител по АЕ в начален етап по заместване

изтекла

2 щата

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

13

Хореограф

изтекла

2,5 щата

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

14

Корепетитор акордеон с правоспособност за учител по Музика

1 щат

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

15

Начален учител

изтекла

1 щат

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

16

Учител ГЦОУД

изтекла

3 щата

23.09.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

 

 

17

Учител по Музика

изтекла

1,5 щат

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

18

Учител по Руски език

изтекла

0,5 щат

20.07.2022 г. до 14:00 часа

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ