140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Заявление за допускане до събеседане в 140. СУ

Изисквания към кандидатите :

1. Да са български граждани с постоянно пребиваване в страната.
2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците.
3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание “уволнение”, освен ако наказанието е заличено.

4. Условия по /НАРЕДБА № 15 ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Необходими документи:

1. Заявление до Директора на 140. СУ "Иван Богоров" за допускане до събеседване -ПО ОБРАЗЕЦ-НАТИСНИ ТУК
2. Професионална автобиография.
3. 
Други документи, доказващи професионален опит (ако кандидатът притежава такива): 
 - документ за присъдена професионално-квалификационна степен;
 - документ, удостоверяващ владеенето чужд език;

- референции;

- и други.

 

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ 

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА

Краен срок за подаване документи)

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО:

1

2

3

4

5