140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

Заявление за допускане до събеседане в 140. СУ

Изисквания към кандидатите :

1. Да са български граждани с постоянно пребиваване в страната.
2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците.
3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание “уволнение”, освен ако наказанието е заличено.

4. Да притежават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г., и професионална квалификация “учител” или “педагог” съгласно приложението към Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността “учител” или “възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност.

Необходими документи:

1. Заявление до Директора на 140. СУ "Иван Богоров" за допускане до събеседване -ПО ОБРАЗЕЦ-НАТИСНИ ТУК
2. Професионална автобиография.
3. Копие от диплома за завършено висше образование, от документ за придобита професионална квалификация „учител”/„педагог” или за педагогическа правоспособност съгласно приложението към Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. съобразно длъжността, за която се кандидатства.

4. Други документи, доказващи професионален опит (ако кандидатът притежава такива): 
 - документ за присъдена професионално-квалификационна степен;
 - документ, удостоверяващ владеенето чужд език;

- референции;

- и други.

 

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ 

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА

Краен срок за подаване документи)

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО:

1

2

3

4

5

1


 Учител по ИТ

 2

 11.09.2023 16:30 ч.

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

 2  Ресурсен учител  2 11.09.2023 16:30 ч.  електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

Училищен психолог 2

11.09.2023 16:30 ч.

електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

Домакин 0,5  11.09.2023 16:30 ч.  електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ  

Асистент-кореспонденция 0,5 11.09.2023 16:30 ч.  електронната поща: ivanbogorov@140su.com 

или на място в деловодството на 140. СУ