140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

 

УЧИЛИЩЕ БАЗА 

От учебната 2018/2019г. 140. СУ „Иван Богоров“-иновативно е базово училище на Нов български университет. Училището има договор с университета за провеждане на практическото обучение на бъдещи учители. Практически часове по хоспитиране (наблюдения), педагогически стаж и студентска практика се провеждат по всички общообразователни предмети, а също така и по българска хореография.

Училището ни обслужва както програми на бакалавърския и магистърския факултет на университета, така и Центъра за продължаващо обучение, където се обучават бъдещи педагогически специалисти, придобиващи професионална квалификация „Учител по...“ в Училището за професионално и продължаващо обучение. Нашите преподаватели оказват методическа подкрепа, дават практически съвети за работа в общообразователно училище, помагат при разработването на практически иновативни уроци, участват в държавните изпити в комисии и работят за качествената педагогическа и практическа реализация на бъдещите учители.

В практическата си подготовка бъдещите специалисти влизат в прогимназиална степен, а също така и в първи и втори гимназиален етап, като по този начин осигуряваме максимално обща картина на различните видове педагогическо взаимодействие между учител по общообразователен предмет и ученици на различни възрасти, за да може да се гарантира качествено обучение на педагозите.