140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (СОПВ)

П Р А В И Л А

ЗА ПРИЕМ  НА ДЕЦА В САМОСТОЯТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В

140 СУ „ ИВАН БОГОРОВ“ – ИНОВАТИВНО ЗА УЧ. 2021/2022 г.

 

 

       Настоящите Правила са разработени  на основание чл.67, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.18, ал.2 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование и чл.21 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието /ПУФРУО/.

 

На основание чл.12, във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование, самостоятелната организация на педагогическо взаимодействие се одобрява след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието, в която се включват и представители на Столична община и на Агенцията за социално подпомагане.

 

 1. При изразено желание родителят на детето подава заявление по образец - натисни тук до директора на училището. Към заявлението се прилагат следните документи:

1.1. Копие от акт за раждане на детето, което ще се обучава в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие.

1.3. Декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението на детето в съответствие с целите на предучилищното образование по чл.5 от Закона за предучилищното  и училищното образование /по образец/.

           1.4. Декларация от родителя по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие /по образец/.

1.5.  Програма за развитие на детето, която задължително съдържа:

а) избрани методи и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи постигане на целите по чл.5 от Закона за предучилищното и училищното образование;

б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по чл.28, ал.2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за съответната възрастова група;

в) списък на избраните познавателни  книжки и учебни помагала.

Програмата за развитие на детето се предоставя и на електронен носител.

 

 1. Задължителни документи, които родителят попълва и са част от документацията на 140.СУ,,Иван Богоров“ при постъпване на нови деца в ПГУ и ученици

 

а) Декларация за информирано съгласие за обработка на лични данни

б) Бланка – характеристика на средата

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕТЕТО В 140.СУ

 

 1. Директорът на училището внася в РУО – София-град с входящ номер мотивирано предложение с приложени постъпилите заявления на родители за включване/преминаване на децата им в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие и документите към тях, не по-късно от първата седмица на месец септември за настоящата учебна година. В предложението е необходимо да се изрази становище за целесъобразността на СОПВ за конкретното дете.

Към предложението се прилагат следните документи:

 • Заявление със входящ номер от училището
 • Декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението на детето в съответствие с целите на предучилищното образование по чл.5 от Закона за предучилищното и училищното образование /по образец/.
 • Декларация от родителя по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие /по образец/.
 • Копие от акт за раждане на детето, което ще се обучава в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие
 • програмата за развитие на детето на електронен носител и тематичното разпределение
 • избрани методи и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето и гарантиращи постигане на целите по чл.5 от Закона за предучилищното и училищното образование на хартиен носител
 • списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала съответно за трета или четвърта група

 

 1. В 14 - дневен срок от подаването на предложението на директора с приложени документи в РУО – София-град комисията провежда заседание, на което разглежда всяко постъпило заявление и след оценка на приложените към него документи се произнася с решение.
 2. Началникът на РУО – София-град се произнася със заповед за одобряване или отказ за включване/преминаване на детето в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие, като заповедта се връчва на директора на училището, а чрез него – на родителя.
 3. Детето се записва в книгата за подлежащи на училището и електронния регистър.