140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

НС "ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА"

В изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед №РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката  /консолидирана версия/, заповед №РД01-466/18.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена и допълнена със заповед №РД01-881/05.12.2023 г. на началника на РУО – София-град, заповед №РД01-470/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2023/2024 г., допълнена със заповед №РД01-636/09.10.2023 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед №РД01-65/02.02.2024 г. на началника на РУО – София-град, изменена и допълнена със заповед №РД01-79/08.02.2024 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ за учебната 2023/2024 г., Ви уведомявам, че областният кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ ще се проведе на 15 март 2024 г. (петък) от 09:00 часа в 140. СУ „Иван Богоров“, район Връбница, ж.к. Обеля 2, ул. „Дико Илиев“ № 9.

В срок до 17:00 часа на 06.03.2024 г. следва да изпратите заявка за участие в областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“ на посочения линк: https://forms.gle/JwuK3ymUFfFQyDWR8. След обработка на подадените заявки за участие ще бъде изготвен график за представяне на участниците в областния кръг на Националното състезание „Фолклорна плетеница“, който ще бъде сведен до знанието на директорите на училищата.

Във връзка с обявяване на резултатите от областния кръг на състезанието, както и заснемане на участниците с цел популяризиране на събитието, е необходимо навършилите 16 години ученици, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително да подадат декларация за информираност и съгласие до директора на училището, в което се обучават.

Учениците, които участват в областния кръг ще бъдат допускани до участие в състезанието срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Приложения:

 

Декларация за участие за ученици под 16 години

Декларация за участие над 16 години

Приложение № 1 - 4 клас

Приложение № 2 - 7 клас

Приложение № 3 - 11-12 клас

 

 

 РЕГЛАМЕНТ ЗА НС "ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА" 2023/2024 ГОДИНА