140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ПРОЕКТ "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" - Продължителност - 36 месеца

В рамките на проекта на Министерството на образованието и науката се предвиждат провеждане на квалификационни курсове на целевата група и разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен, вкл. провеждане на подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен. Наред с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, работещи в 140. СУ, проектната дейност се фокусира върху изграждане на знания и формирането на умения и компетентности, свързани с използването на иновативни методи в преподаването, а също така и прилагането на модели за създаване на позитична училищна среда, подобряване на взаимодействието между месейството и училището, както и подготовката на педагогическите специалисти за овладяването на умения за лидерство, организация на училищните дейности и координация на педагогическите специалисти в образователната институция.

https://teachers.mon.bg/ProjectQualifications.aspx

 

Нов сайт: https://edu-teachers.mon.bg/home