140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ПРОЕКТ "ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ" - юли 2018 до 2022 г.

ПРИРОДНИТЕ НАУКИ В ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДА - юли 2018 до 2022 г.

Училище е подало проектно предложение към МОН за разширяване дейността на иновацията!

Като иновативно училище, 140. СУ не спира да се развива и да внедрява нови форми на педагогическо взаимодействие и на обучение на учениците. Училището ни се стреми да интегрира иновативни методи и стратегии във всички сфери на училищния живот, включително и създаването на професионални общностни в училище и между училищата. Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др. Общата цел на проекта е да се осигури подкрепа на култура на иновациите в училище, условия за развиване на креативно мислене у учениците, иновативни практики за развитие на постиженията, като това се случва чрез пряк обмен на идеи и опит, чрез експериментиране, анализиране, популяризиране на добрите практики. Партньор по програмата е Министерството на образованието и науката.

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

https://www.ischools.bg/