140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ/ - 36 месеца - МОН

Договор за финансиране на проект ,,Подкрепа за приобщаващо образование“ беше подписан на 27.11.2020 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката, а продължителността на проекта е 36 месеца. Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. В рамките на проекта ще бъдат разработени модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици, както и специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други). Дейностите по проекта предвиждат и специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, закупуване на оборудване, като основната цел е да бъде дообзаведен мултисензорния кабинет в 140. СУ "Иван Богоров". Освен това в дейностите по проекта са предвидени и назначаването на помощници на учителя в няколко паралелки с цел да се подсигури максимално приобщаване на всички деца в рамките на класната стая.