140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

НАРУ

Проектът се реализира в рамките на десет месеца от доброволци, изпълняващи доброволческа служба в България. Участници в проекта са четирима младежи от Франция, Испания и Турция. Доброволци, които ще живеят почти една година в София, работят с ученици в риск от отпадане и безработица, без значение на техния пол, религия и етническа принадлежност. Дейностите, заложени по проекта, целят от една страна да осигурят на доброволците възможност да придобият ценен опит за тяхната бъдеща реализация, а от друга страна оказва съдействие на учениците на възраст 15-18г. от рискови групи при повишаване на финансовата си компетентност, личностно развитие и кариерна ориентация. В рамките на проекта „Стъпка по стъпка от училището до пазара на труда“ Марта Ромео Кастило (Испания), Мануел Кортез Родригез (Испания), Пресилия Верасами (Франция) и Бора Шенсой (Турция) пристигнаха в България на 01 май и работиха с младежи от две столични училища – 140. СУ „Иван Богоров“. Във фокуса на проекта са дейности по кариерно образование и консултиране на млади хора. По този начин проектът подпомага превенцията и борбата с предразсъдъците и поведенията, водещи до социално изключване, като в същото време развива толерантност и разбиране на многообразието. С оглед на приоритетите на програма „Еразъм +“, проектът ще развие у младежите умения за по-плавен и качествен преход към пазара на труда, като по този начин допринася за реализирането на ключовия приоритет, свързан с включването на маргинализирани младежи, насърчаване на междукултурния и междурелигиозния диалог, подобряване на чувството за инициативност при младите хора.

https://www.facebook.com/EVSNART18/