140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

BG05SFPR001-1.001-0001 "Успех за теб" - обща и допълнителна подкрепа в училищното образование (Програма "Образование)

в процес на изпълнение:

Oбща и допълнителна подкрепа в училищното образование (Програма "Образование). Специфичните цели на проекта са: 
Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми,  и намаляване дела на преждевременно напусналите училище;
Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви;
Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване  активността на учениците от уязвими групи в основното образование;
Повишаване капацитета на педагогическите специалисти  за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.