140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

3. ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование

Национални програми (НП)
в процес на изпълнение
 Специфични цели: Подобряване достъпността, качеството и възможностите за обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъпа до съвременни ИКТ, чрез внедряване на образователни иновации и създаване на условия за устойчивото им развитие.