140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

2. Поддържане, основен ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища. (Програмата е съвместна между МОН и ММС)

В процес на кандидатстване:

 (Програмата е съвместна между МОН и ММС). Специфична цел: подобряване на спортната култура и физическото възпитание в училищата, чрез предприемането на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база на училищата и създаване на условия за пълноценното ѝ използване за физическо възпитание и спорт от учениците, както за провеждане на редовните часове, така и на дейности извън учебния план.