140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

1. Без агресия за сигурна образователна среда

В процес на кандидатстване

специфични цели:
Създаване на условия за развитие и ангажиране на общността в детската градина и на училищната общност с реализирането на дейности за създаване на сигурна образователна среда и за превенция на агресията и насилието. Създаване на условия за подкрепа и утвърждаване на образователна култура, основана на взаимно уважение, равно достойнство, справедливост и насърчаване на информирано и компетентно участие на всички в общността на детската градина и в училищната общност.