140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Прием в СФО

ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

 

 І. Общи положения:

1.Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1.1.ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

1.2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2;

1.3. ученици с изявени дарби;

1.4. лица, навършили 16 години, но не по-възрастни от 20 години.

 1. Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1. от ЗПУО
 2. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
 3. При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма на обучение, действащ в годината на записване.
 4. Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение по чл. 106, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.
 5. Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към РУО.
 6. За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 в съответствие с изискванията на ЗПУО се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към РУО по ал. 6. В комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.

 

ІІ. Правила за работата на експертната комисия, съгласно чл.112, ал.1, т2 и ал.6 от ЗПУО за преминаване на ученици в СФО

Настоящите правила са разработени на основание чл.112, ал.6 от ЗПУО, чл.37, ал.2, т.2 от Наредба №10/01.09.2016г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование и чл.21 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието. На основание чл.12, във връзка с чл.112,ал. 1, т.2 и ал.6 от ЗПУО, самостоятелна форма на обучение се организира за ученици в задължителна училищна възраст след решение на експертна комисия, създадена към РУО, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане.

ІІ.І. РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. При изразено желание на родителя или ученика се подава заявление по образец до директора на съответното училище. Към заявлението се прилагат следните документи:

1.1. Декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл.5 от ЗПУО / по образец/.

1.2. Копие от училищен учебен план, по който се обучава ученикът.

1.3.Удостоверение за последен завършен клас/ удостоверение за училищна готовност/декларация за училищна готовност.

 1. Директорът на съответното училище внася в РУО – София-град постъпилите заявления на родители за обучение на ученици в задължителна училищна възраст в СФО с приложените към тях документи в срок до 10 дни преди началото на учебната година или преди началото на втория учебен срок.

 

ІІ. ДЕЙНОСТ НА ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ

 1. В едномесечен срок от постъпване на заявлението в  РУО, комисията провежда заседание, разглежда постъпилите документи и се произнася с решение.
 2. По преценка  комисията може  да проведе събеседване с ученика и / или родителите относно мотивите за избора на формата на обучение.
 3. Експертната комисия може да осъществи и посещение в дома на ученика за установяване на достоверността на декларираните обстоятелства за провеждане на обучението.
 4. Решението на комисията се отразява в протокол, като с доклад председателят на комисията предлага на началника на РУО да одобри или откаже включването на ученика задължителна училищна възраст в СФО.
 5. В тридневен срок от получаването на доклада, началникът на РУО се произнася със заповед, която се изпраща до родителите и до директора на училището.

 

ІІІ.ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ

Със свое решение експертната комисия отказва преминаване в СФО когато:

 1. Родителят не е представил някой от изискващите се документи.
 2. Не е доказано наличие на среда за учене, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на ученика.
 3. Избраните методи и подходи не са съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на ученика.

 

ІІІ.   Необходими документи и записване в СФО в училището:

1.Заявление до Директора на 140 СУ „Иван Богоров“ съобразно ДОС за организацията на дейностите в училищното образование, което се входира. Към заявлението се прилагат следните документи:

1.1. Копие от училищен учебен план, по който се обучава ученикът.

1.2. Ако ученикът идва от друго училище се прилага и ксерокопие от личния му картон;

 1. Удостоверение за завършен клас, ако ученикът идва от друго училище;
 2. Учебната година започва на 15.09. и приключва на 15.09. следващата година;
 3. При записване всеки ученик получава задължително срещу подпис копие от учебния план, по който ще протече обучението му;
 4. Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в съответната учебна година, се счита за преустановил обучението си по собствено желание;

ІV. Задължителна общообразователна и профилирана подготовка

 1. Учениците се обучават по действащите учебни планове за съответната учебна година без паралелките, които предлагат професионално обучение (професия „Танцьор“ и „Графичен дизайнер“);
 2. Учениците се подготвят самостоятелно, като имат право да посещават консултациите по различните учебни предмети, според графика за консултации, утвърден от Директора, получават конспекти от учителите по съответния предмет, ползват училищната библиотека;
 3. Изпити в процеса на обучение
 4. Учениците се явяват на изпити за определяне на годишна оценка според учебния план и по график, утвърден със заповед на Директора.
 5. Изпитите се провеждат съгласно изискванията по чл.29б, ал.2 от Наредба № 3 и чл.38 и чл.39 от Наредба №11/01.09.2016 год. за оценяване резултатите на учениците.– писмен, устен и практически.
 6. Писмените изпити са с времетраене два астрономически часа за прогимназиален етап и три астрономически часа за гимназиален етап, устните – не повече от 30 минути
 7. Изпитите по чужд език са в две части – писмена и устна
 8. Изпитите по информатика и по информационни технологии са в две части – писмена и практическа
 9. Изпитът по ФВС е практически с времетраене не повече от пет астрономически часа

7.Изпитите по профилираните предмети от профил „Изкуства“ са писмени и практически. Времетраенето на практическите изпити е не повече от пет часа

 1. Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средноаритметична от оценките, поставени във всяка част
 2. 9. Ученици, които за съответната учебна година, за която са подали заявление да се обучават, не са взели минимум 50% от изпитите за учебната година или не са се явили на изпитите без уважителна причина, удостоверена със съответния документ, се считат за преустановили обучението си.
 3. Учениците имат право да се явят на три изпитни сесии за учебната година, по утвърден график от директора.
 • Ноемврийска
 • Априлска
 • Септемврийска

VІ. Организация на учебния процес

1.Организацията на обучението в самостоятелна форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

2.Оценяването се извършва при условията и по реда на Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

 1. Учениците се явяват на една редовна сесия през учебната година и две поправителни сесии за получилите слаби оценки. Редовната и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците: ноември, февруари и април.
 2. Допълнителна сесия – определя се от Директора съгласно чл. 28, ал.6 от Наредба №3/ 15.04.2003 г. за системата на оценяване, за ученици, които по здравословни или други уважителни причини не са се явили на предходните сесии. В тези случаи ученикът на СФО представя съответния документ, удостоверяващ причината за неявяването на предходна сесия, и го прилага към подадената до директора молба за разрешаване на допълнителна сесия.
 3. В случаи на разрешаване на допълнителна сесия от Министъра на образованието и науката, тя се отнася и за учениците в самостоятелна форма на обучение.
 4. Получилите слаби оценки по учебен предмет от ЗП/ООП, ЗИП/ИУЧ, ПП на редовната и на поправителните сесии повтарят класа като се явяват само на поправителни изпити през следващите сесии при спазване на посочи по-горе ред.
 5. При промяна на учебния план, по който са се обучавали, прекъсналите ученици задължително се явяват на приравнителни изпити за изравняване с новия учебен план.

VІІ. Организация и провеждане на изпитните сесии:

 1. Изпитните сесиите за СФО се определят на педагогически съвет в началото на всяка учебна година.
 2. За всяка изпитна сесия се изготвя график за провеждането й, който се утвърждава от Директора на училището със заповед.
 3. Изпитите се провеждат в точно определени в заповедта кабинети, в които има монтирани камери за видеонаблюдение.
 4. След приключване на изпитната сесия записите от камерите се свалят и се прилагат към архивираната документация  от сесията  като част от нея.

VІІІ. Приключване на пълния курс на обучение

 1. Държавни зрелостни изпити
 2. След успешно приключване на целия курс на обучение, учениците подават заявления за явяване на държавни зрелостни изпити за получаване на диплома за средно образование в срокове, определени със заповед на Министъра на МОН
 3. Държавните зрелостни изпити са два задължителни и трети, който е по желание на ученика. Първият задължителен ДЗИ е по БЕЛ, вторият задължителен – по предмет от общообразователната подготовка по избор на ученика. След успешното им полагане учениците получават диплома за средно образование
 4. Неуспешно положилите ДЗИ по свое желание могат да получат удостоверение за завършен ХІІ клас.

4.Учениците се явяват на неограничен брой изпитни сесии до успешно полагане на изпитите.

 1. Оценките от ДЗИ са окончателни и не подлежат на преразглеждане.
 2. При неуспешно положен втори ДЗИ учениците могат да променят желанието си за следващо явяване.
 3. Основно образование
 4. Учениците, успешно завършили 7 клас, получават свидетелство за основно образование.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В СФО НАД 16 ГОДИНИ - НАТИСНИ ЛИНКА 

 

 Включване на ученици в самостоятелна форма на обучение