140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Запознаване на зрелостниците с оценените им изпитни работи

Запознаване на зрелостниците с оценените им изпитни работи

Изх. № РУО1-18744/07.06.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-18743/07.06.2024 г., в съответствие с изискванията на Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, следва да определите срок, в който зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия. С оглед на предстоящите дейности във връзка с НВО7 и НВО10 клас, зрелостниците могат да се запознаят с  изпитните си работи в периода от 07.06.2024 г. до 12.06.2024 г. включително.

Предвид спецификата на ДЗИ по информатика и информационни технологии зрелостниците може да се запознават в същия срок с оценените си изпитни работи само в училище, където се е провеждал изпитът, на компютър, на който има инсталиран сертификат за достъп до изпитната система exams.mon.bg

Изпитните работи могат да се видят на сайта https://results12.mon.bg/, като училищата, в които има зрелостници, влизат със служебен мейл, който е: кодпоадмин@edu.mon.bg.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1378/29.05.2024 г.

на министъра на образованието и науката)