140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

XXVII Математически турнир „Иван Салабашев“

XXVII Математически турнир „Иван Салабашев“

Изх. № РУО1- 28549/08.11.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с постъпило писмо от Съюза на математиците в България с вх. № РУО1-28529/08.11.2018г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, организира XXVII Математически турнир „Иван Салабашев“, който ще се проведе на 1 декември 2018 г. от 10:00 часа.

В турнира могат да вземат участие ученици от I до XII клас. Времето за работа е 60 мин. за учениците от I клас и 120 мин. за учениците от II до XII клас.

 Желаещите да организират турнира да заявят желанието си до 22.11.2018 г. на тел. 0888123169 (Иванка Стоянова) или на електронен адрес vstoyanova41@gmail.com .

 Само за учениците от XII клас, които желаят  получените резултати да важат зa конкурсни оценки за прием в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Технически университет – Габрово; Русенски университет „Ангел Кънчев, ще има отделна тема с формат 6 въпроса тест и 2 задачи за решаване, като времето за работа ще е 120 минути.

 За повече информация се обръщайте към Стоянка Вълчева ( тел. 0878641430).

 Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД02-2529/05.11.2018 Г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД /