140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Провеждане на НВО в IVклас през учебната 2018/2019 година

24.04.2019

Провеждане на НВО в IVклас през учебната 2018/2019 година

         Изх. № РУО1-11552/24.04.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В IV КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с предстоящото провеждане на НВО – IV клас, Ви уведомявам, че със заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката са определени дните за провеждане на националното външно оценяване  в IV клас.

Със заповед № РД 09-3506/03.12.2018г. на министъра на образованието и науката са  утвърдени изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в IV клас (Приложение 1през учебната 2018/2019 г.

НВО в IV клас се провежда в държавните, общинските, частни училища и специалните училища. Участието на ученици със СОП, които не постигат ДОИ за учебно съдържание по някои от учебните предмети се преценява от Екипа за подкрепа на личностно развитие  (ЕПЛР) по чл.188 от ЗПУО. За учениците със СОП, които имат нужда от подкрепа по време на изпитванията по преценка на ЕПЛР се осигурява отделна зала с присъствие на учители консултанти с квалификация, съответстваща на  потребностите на учениците. Директорът на училище, в което се обучават интегрирано ученици със СОП, по преценка на ЕПЛР определя със заповед до 3 май учителите консултанти.

НВО се осъществява чрез писмени изпитвания за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с ДОИ за учебното съдържание по математика, български език и литература, човекът и обществото и човекът и природата. Изпитване на ученици със СОП, които не могат да полагат писмен изпит, се провеждат устно от училищна комисия след представяне на медицински документ от лекарска комисия.

Материалите за изпитванията, както и съответните пароли за разсекретяването им се получават по електронен път до 30 минути преди началото на всяко изпитване и се разсекретяват от директора на училището, който ги предава за размножаване на училищната комисия в деня на изпитването по съответния учебен предмет.

Датите за провеждане на НВО са:

 

Български език и литература

09 май 2019 г., начало 10:00 ч.

Математика

10 май 2019 г., начало 10:00 ч.

Човекът и обществото

14 май 2019  г., начало 10:00 ч.

Човекът и природата

16 май 2019 г., начало 10:00 ч.

 

Начало на изпитванията – 10:00 часа.

Времетраене – 1 учебен час.

Времетраене  за учениците от специалните училища и ученици със СОП – 2 учебни часа.

Форма – тест.

По време на изпитванията не се допуска присъствие на учителите, които преподават на учениците от класа, като учителите, които преподават в IV клас или са родители на ученици от съответната паралелка не могат да бъдат квестори и оценители на писмените работи на своите ученици.

В срок до 03 май 2019 г. директорът на училището определя със заповед състава на училищната комисия за подготовка и провеждане на изпитванията /УКППИ/ и квесторите,  на училищната комисия за оценяване на писмените работи на учениците, в която е включено и техническо лице за въвеждане на резултатите от НВО в зададения електронен формат.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критериите и изискванията, определени от МОН и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

 РЕЗУЛТАТИТЕ от НВО на учениците се оценяват от един учител и се въвеждат в рамките на 3 работни дни от провеждане на съответното изпитване от училищна комисия за оценяване на писмените работи на учениците в сайта http://mon4.mon.bg.

Пожелавам успех на НВО на всички ученици от IV клас!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД