140. СУ "Иван Богоров" - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Изх. № РУО1- 29362/19.11.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 - 409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 15.12.2018 г. от 09:00 ч.

 Напомням Ви, че съгласно т. 4 от Раздел I. „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, в ученическите олимпиади имат право да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.

 Общинският кръг на олимпиадата по математика се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици. Със своя заповед директорът на всяко училище назначава училищна комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика, училищна комисия за проверка и оценка на писмените работи и определя квесторите. Моля да се запознаете с регламентите за организиране и провеждане на ученическата олимпиада по математика през учебната 2018/2019 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), които са публикувани на сайта на МОН, раздел „Олимпиади и състезания“.

 Темите със задачи за всеки клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата в 08.30 часа на 15.12.2018 г. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищното образование. Критериите за разпределение на точките за всяка от задачите за всеки клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата на 15.12.2018 г.

 

Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика заемат местата си в 08:30 ч. на 15.12.2018 г.

Продължителност на олимпиадата - 4 астрономически часа.

 

Всяка писмена работа се проверява и оценява независимо един от друг от двама проверители.

В срок до 28.12.2018 г. училищната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата по математика изготвя:

- протокол с явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика и техните резултати;

- протокол с класираните за Областния кръг ученици, съдържащ трите имена и техните резултати.

 На 03.01.2019г. от 13.00 ч. до 17.00 ч. председателят или член на училищната комисия за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика предават в РУО – София-град, стая № 513 на старши експерт по математика Лидия Гавраилова:

- протокол с трите имена на явилите се ученици на общинския кръг на олимпиадата по математика по класове и техните резултати, заверен с подпис на директора и с печат на училището;

- протокол с класираните за oбластния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа, брой точки на всяка задача и общ брой точки, заверен с подпис на директора и с печат на училището;

- списък на учениците, класирани за oбластен кръг и неподали декларации по т.10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 г.на министъра на образованието и науката ( за съгласие за публикуване на резултатите);

- писмените работи на класираните за oбластния кръг ученици.

 До 03.01.2018 г. протоколът за учениците, класирани за областен кръг на олимпиадата по математика се изпраща попълнен във формат Excel ( по образец, който ще бъде изпратен на електронните пощи на училищата, заедно с критериите за оценяване на писмените работи на учениците) на имейл ruo.sf.lgavrailova@gmail.com. В елекронния вид на протокола имената на учениците, неподали декларации по т.10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 г.на министъра на образованието и науката ( за съгласие за публикуване на резултатите) се оцветяват в червено.

Училища, в които няма класирани ученици за областен кръг на олимпиадата по математика изпращат сканирано копие на протоколите с явилите се ученици и техните резултати на имейл ruo.sf.lgavrailova@gmail.com.

 Пожелавам успех на участниците в олимпиадата по математика!

  Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД