140. СУ Иван Богоров - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ДОКУМЕНТИ

Прикачени документи

Стратегия
Правилник за устройството и дейността на училището
Училищен учебен план 2017-2018 г.
Училищен учебен план 2016-2017 г.
Училищен учебен план 2015-2016 г.
Училищен учебен план 2014-2015 г.
Заповед за утвърждаване формите на обучение през учебната 2017/2018 г.
Годишен план на училището
Мерки за повишаване качеството на образование
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Предложения за занимания по интереси
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно–възпитателния процес
Спортни дейности по ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО
Стратегия
Правилник за дейността на училището
Училищен учебен план 2018 г.
Заповед за утвърждаване формите на обучение през учебната 2018/2019 г.
одишен план на училището 2018 г.
План за повишаване качеството на образование 2018 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2018 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Училищна програма за разкриване на занимания по интереси 2018 г.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно–възпитателния процес 2018 г.
Спортни дейности по ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО 2018 г.
Годишен план 2019
Учебни планове 19/20
Правилник за устройството и дейността на училището
План за повишаване на качеството и мерки
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно–възпитателния процес 2019 г.
Заповед за утвърждаване формите на обучение през учебната 2019/2020 г.
Спортни дейности по ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО 2019 г.