140. СУ Иван Богоров - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

ДОКУМЕНТИ


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Прикачени документи

Стратегия
Правилник за устройството и дейността на училището
Училищен учебен план 2017-2018 г.
Училищен учебен план 2016-2017 г.
Училищен учебен план 2015-2016 г.
Училищен учебен план 2014-2015 г.
Заповед за утвърждаване формите на обучение през учебната 2017/2018 г.
Годишен план на училището
Мерки за повишаване качеството на образование
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Предложения за занимания по интереси
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно–възпитателния процес
Спортни дейности по ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО
Стратегия
Правилник за дейността на училището
Училищен учебен план 2018 г.
Заповед за утвърждаване формите на обучение през учебната 2018/2019 г.
одишен план на училището 2018 г.
План за повишаване качеството на образование 2018 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2018 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Училищна програма за разкриване на занимания по интереси 2018 г.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно–възпитателния процес 2018 г.
Спортни дейности по ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО 2018 г.
Годишен план 2019
Учебни планове 19/20
Правилник за устройството и дейността на училището
План за повишаване на качеството и мерки
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно–възпитателния процес 2019 г.
Заповед за утвърждаване формите на обучение през учебната 2019/2020 г.
Спортни дейности по ЧЛ. 92, АЛ. 1 ОТ ЗПУО 2019 г.
Стратегия 2020-2024
Правилник за дейността на училището 2020
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи 2020
Мерки за повишаване качеството на образование 2020 г.
Форми на обучение 2020/2021
Спортни дейности 2020/2021
Учебни планове 20/21
Механизъм-за-превенция-на-ранното-напускане-от-училище-2020-2021 г.
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебно–възпитателния процес 2020/2021 г.
Годишен план на 140. СУ 2020-2021 г.
ПРАВИЛА-ЗА-РАБОТА-НА-140.-СУ-ИВАН-БОГОРОВ-В-УСЛАВИЯ-НА-COVID-19
Етичен кодекс 2020