140. СУ Иван Богоров - иновативно
"ДОР ЕЗИК ЖИВЕЕ, НАРОД НЕ УМИРА"

Прием след 7 клас 2017/2018

Прием в осми клас за учебната 2018/2019

За учебната 2018/2019г. 140.СУ "Иван Богоров" има утвърден план-прием в две паралелки след седми клас: 

1. Професия "Танцьор" -  "Български танци" и

2. Профил "Изобразително изкуство"

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

Насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания за учебната 2018/2019 г.

           Приложение:

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ.

 

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности за приемане на ученици след завършено основно образование след VII клас на територията на област София-град.

Подаване на заявления за проверка на способностите - заявление